• ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව, අපට එකමුතුව, සාමකාමිව සහ සහජීවනයෙන් ජීවත්වීමට සහ රැකියා කටයුතු කිරීමට හැකි එකමුතු ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩ නැංවීමටත් ,

  • අපි අතර ඇති විවිධත්වය පිළිගනිමින්, රැකියාවේදී සහ සමාජයේදී එකිනෙක කෙරෙහි ගෞරවයෙන් හැසිරීමටත් කැපවෙන බවට,

ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව වශයෙන් අපි ප්‍රතිඥා දෙමු .

 

අපි එකමුතුව ක්‍රියාකරමින් සැබෑ ශ්‍රී ලංකික අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගා ශ්‍රී ලංකාව සාමකාමී රටක් කරමු .